ساختمان اداری شرکت تدبیر اقتصاد مجد(وابسته به بانک ثامن)

ساختمان اداری شرکت تدبیر اقتصاد مجد(وابسته به بانک ثامن)

تصاویر

تصاویر

متن

متن
دکوراسیون داخلی و مبلمان اداری ساختمان مرکزی به مساحت 1400 متر مربع
تجهیز و راه اندازی سالن کنفرانس ساختمان مرکزی،
مبلمان اداری دفاتر شرکت تدبیر اقتصاد مجد در 20 استان و ساختمان مرکزی
سال 95