سالن همایش تبلیغات اسلامی ایلام

سالن همایش تبلیغات اسلامی ایلام

تصاویر

تصاویر

متن

متن
تجهیز سالن همایش 250 نفره سازمان تبلیغات اسلامی ایلام
سال 95