سالن آمفی تئاتر دانشگاه علوم پزشکی شیراز سالن سینا

سالن آمفی تئاتر دانشگاه علوم پزشکی شیراز سالن سینا

متن

متن

تصویر

تصویر