سایپا

سایپا

تصویر

تصویر

متن

متن
سالنCRM سایپا تجهیز شده توسط شرکت آوانگر مرزبان
تجهیزات تصویری:Panasonic
تجهیزات مخابراتی: Sisco
تجهیزات صوتی: Hymer
تجهیزات ضبط تصویر: Sony
تاریخ شروع: آذر 94
تاریخ اتمام: دی 94