تالار لیانا

تالار لیانا

متن

متن
سیستم صوت: EV, Yamaha
سیستم ضبط تصویر: Geovision
سیستم پخش تصویر: Samsung
سیستم نور اختصاصی: Arc

تصویر

تصویر