دفتر مطالعات تاریخ (دفتر دکتر جاسبی)

دفتر مطالعات تاریخ (دفتر دکتر جاسبی)

تصاویر

تصاویر

متن

متن
دکوراسیون داخلی و سالن کنفرانس ساختمان مطالعات تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی(دفتر کار جناب آقای دکتر جاسبی)