سالن کنفرانس جامعه المصطفی قم

سالن کنفرانس جامعه المصطفی قم

متن

متن
تجهیزات کنفرانس: Huser
تجهیزات ضبط تصویر: Sony
تجهیزات پخش تصویر: Panasonic
تاریخ شروع: آذر 89
تاریخ پایان: فروردین 90

تصویر

تصویر