استخر شهید شیرودی

استخر شهید شیرودی

متن

متن
سیستم صوت:jdmedia
سیستم نور اختصاصی: Philips

تصویر

تصویر