سالن همایش آب و فاضلاب منطقه 3

سالن همایش آب و فاضلاب منطقه 3

تصاویر

تصاویر

متن

متن
تجهیز سالن همایش 250 نفره ساختمان مرکزی آب و فاضلاب منطقه 3 ستاد
سال95